‘Wij Zijn Hier’ ontvangt mensenrechtenprijs

Foto: PERSBERICHT: WIJ ZIJN HIER ONTVANGT PRIJS VOOR MENSENRECHTEN</p><br /><br /><p>Wij zijn zeer verheugd dat de Liga voor de Rechten van de Mens en J’accuse hebben besloten dit jaar de Clara Meijer- Wichmann Penning toe te kennen aan de zelfgeorganiseerde vluchtelingengroep Wij Zijn Hier. De uitreiking zal plaatsvinden op woensdagavond 10 december 2014 in de Vondelkerk in Amsterdam (Vondelstraat 120-D). De kerk is open vanaf 18:00 en om 18:30 is de officiele opening gevolgd door de uitreiking.</p><br /><br /><p>De penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die in Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen.</p><br /><br /><p>Als toelichting op de keuze schrijven de initiatiefnemers: ‘Helaas blijft het vreemdelingenbeleid en uitvoering daarvan in Nederland ernstige gebreken vertonen op het gebied van mensenrechten, waarbij van overheidswege vrijwel geen pogingen voor verbetering worden ondernomen. Daarom staan dit jaar de mensenrechten centraal van vluchtelingen die in Nederland geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar om uiteenlopende redenen ook niet kunnen worden uitgezet. Een aantal van hen heeft het initiatief genomen om zich als groep te organiseren en in samenwerking met sympathisanten en vrijwilligers hun onmogelijke positie en mensonwaardige situatie publiekelijk onder de aandacht te brengen.’</p><br /><br /><p>De penning zal uitgereikt worden aan El Mouthena – een van de mensen die vanaf het begin van de zelforganisatie betrokken was en veel acties heeft georganiseerd en connecties heeft gelegd. De prijs is bedoeld voor alle betrokkenen bij Wij Zijn Hier – vluchtelingen en supporters die op verschillende wijze het asielgat onder de aandacht hebben gebracht.</p><br /><br /><p>De uitreiking van de prijs komt op het moment dat er een uitspraak van de Europese Raad ligt waarin Nederland op de vingers wordt getikt over het niet nakomen van Europese mensenrechtenrichtlijnen. Deze uitspraak is een van de uitvloeisels van Wij Zijn Hier. Hoewel rijk en gemeenten al enkele maanden de tijd hebben gehad om de adviezen uit de uitspraak te implementeren voordat deze openbaar werd gemaakt, is er nog steeds geen adequate opvang voor vluchtelingen zonder status, zoals de uitspraak voorschrijft.</p><br /><br /><p>In tegendeel: op diverse plekken in het land worden nu ideeen gevormd over nachtopvang. Dat dit absoluut geen adequate opvang is, moge duidelijk zijn. Toch al kwetsbare mensen – vaak met een oorlogsverleden of eerder misbruikt op straat – worden dagelijks op straat gezet met hun tassen. Zonder geld voor lunch, warmte of toilet en met de angst om op straat gearresteerd te worden. Zonder mogelijkheid om aan een menswaardig bestaan te werken. Een moment dus waarop weer extra duidelijk wordt hoe nodig de strijd van deze vluchtelingen is. Deze penning is een steun in de rug voor de mensen van Wij Zijn Hier en een erkenning voor de legitimiteit van hun strijd.</p><br /><br /><p>Na de uitreiking zullen enkele vluchtelingen en supporters van Wij Zijn Hier het woord nemen. Ook zal Wij Zijn Hier zorgen voor muzikale begeleiding bij ontvangst en na afloop van het officiele gedeelte. Een foto expositie toont 2,5 jaar protest, leven en overleven van Wij ZIjn Hier. Prof. dr. Marli Huijer zal in een lezing het beeld schetsen van een samenleving met open grenzen en wat dat vraagt van haar inwoners en de nieuwkomers.</p><br /><br /><p>Wij hopen eenieder die de verhalen van de vluchtelingen nog niet kent een eerste kennismaking te bieden en natuurlijk is iedereen van harte welkom ons aan te spreken na de uitreiking of later een kopje thee te komen drinken in een van onze geimproviseerde onderkomens in Amsterdam.

Op de Dag van de Mensenrechten ontvingen wij goed nieuws! De Liga voor de Rechten van de Mens en J’accuse hebben besloten dit jaar de Clara Meijer- Wichmann Penning toe te kennen aan de zelfgeorganiseerde vluchtelingengroep Wij Zijn Hier. De uitreiking zal plaatsvinden op woensdagavond 10 december 2014 in de Vondelkerk in Amsterdam (Vondelstraat 120-D). De kerk is open vanaf 18:00 en om 18:30 is de officiele opening gevolgd door de uitreiking.

De penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die in Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen. Lees verder

Een reactie plaatsen

Bed, bad en brood nog altijd niet gegarandeerd

AMSTERDAM - DOKTERS VAN DE WERELD - MIGRANTEN

Vorige maand stelde het Europese Comité voor Sociale Rechten dat de Nederlandse overheid onderdak, kleding en voedsel moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Hiermee wordt uiting gegeven aan het recht op een adequate levensstandaard. Het Rijk stelt zich echter zeer afwachtend op, terwijl de winter voor de deur staat.

Ondanks dat veel ongedocumenteerde migranten in allerlei slechte en tijdelijke panden verblijven, is het nog steeds onduidelijk of en wanneer staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) de uitspraak van het ECSR in praktijk gaat brengen. De staatssecretaris gaf aan te zullen wachten op het oordeel van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Dat komt vermoedelijk begin 2015 bij elkaar.

Ondertussen bereiden enkele grote steden wel een zekere opvang voor. In Amsterdam worden momenteel 2 locaties ingericht als tijdelijke opvang voor 135 uitgeprocedeerde asielzoekers. Vanaf medio december biedt de gemeente hen 3 maanden lang nachtopvang, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. De gemeenteraad hoopt de opvang te verlengen tot 1 oktober 2015, maar wacht eerst het kabinetsstandpunt af.

De bewoners van de ‘Vluchtgarage’(een gekraakt garagepand in Amsterdam Zuidoost) leven momenteel in uiterst slechte omstandigheden. Het is er vochtig, koud en vies en er zijn weinig mogelijkheden tot goede hygiëne. Daarnaast is er veel onrust en lopen de spanningen op. Mensen kampen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen.

Het is daarom goed dat Amsterdam en andere steden al wél een begin maken met het bieden van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Helaas zullen de 135 plekken in Amsterdam onvoldoende zijn voor de groepen die momenteel in bijvoorbeeld de Vluchtgarage en het Vluchtgebouw bivakkeren. Het bieden van alleen nachtopvang betekent dat men zich overdag in de kou moet zien te redden, zonder eten, drinken of beschutting. De vrouwen onder hen zijn extra kwetsbaar. Zij lopen op straat extra risico slachtoffer te worden van uitbuiting en seksueel geweld.

Adequate toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige plek om te slapen zijn minimumvereisten om te kunnen overleven. Om vermijdbaar gezondheidsverlies te voorkomen roept Dokters van de Wereld de politiek op om mensenrechten te respecteren door de voorzieningen – zoals gesteld door het Comité voor Sociale Rechten – voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk te garanderen.

 

De rechten van de mens omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Ook het ‘recht op een adequate levensstandaard’ met toegang tot voedsel, kleding en onderdak is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art.25.1). 

De Dag van de Mensenrechten is een dag die jaarlijks wereldwijd wordt gevierd op 10 december. Deze datum werd gekozen door de Verenigde Naties ter viering van het feit dat op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering.

Dokters van de Wereld zet zich in voor ongedocumenteerde migranten via het MedocprojectMeer lezen over de situatie in een van de vluchtlocaties? Lees hier onze korte reportage van november 2014.

Een reactie plaatsen

Hoe is het om ebola te overleven? Een interview met Korilia

dokters van de wereld interview ebola patientKorilia Bonarwolo (25) uit Liberia liep in juni 2014 ebola op. Nadat hij werd opgenomen en behandeld in het Ebola Treatment Unit (ETU), genas hij van de ziekte. Nu zet Korilia zich in voor andere ebola-patiënten en laat hij zien dat er kans is op genezing.

Hoe heb je ebola opgelopen? 

“Ik ben een arts-assistent en zorgde destijds voor een collega die ziek was. Op dat moment wist ik niet dat ze besmet was met het ebola virus. Toen ze getest werd, bleek ze positief en niet lang daarna overleed ze. Ongeveer een week na haar dood kreeg ikzelf de eerste symptomen van de ziekte. Ik had hoge koorts en voelde me erg zwak, daarna kreeg ik gewrichtspijn. Dit alles hield meer dan twee dagen aan, zonder dat er verbetering optrad. Op de derde dag kreeg ik de uitslag van het ziekenhuis; ik moest worden opgenomen in het Ebola Treatment Unit (Ebola behandelcentrum ETU).”

Kon je jezelf niet beschermen tegen het virus toen je merkte dat je collega ziek was? Had je daar geen middelen voor?

“Ik wist niet dat zij Ebola had. Daarnaast waren er op dat moment geen persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) beschikbaar, dus kon ik niet voorkomen dat ik werd blootgesteld aan het virus. Ebola is een ernstige ziekte waarbij snel moet worden gehandeld. Het is de eerste keer dat Liberia met deze heftige vorm van het virus te maken heeft en er is nog niet genoeg kennis op dit moment. Dit heeft inmiddels tot veel doden in de gezondheidszorg geleid.”

Hoe lang was je ziek?

“Ik was drie weken opgenomen in het behandelcentrum. Daarna werd ik ontslagen omdat mijn testuitslagen negatief waren. Mijn verblijf in het ETU was verschrikkelijk. Ik voelde de dood naderen omdat de kans op overleving erg klein is als je eenmaal met het virus bent besmet. Het was een lastige periode, gelukkig heeft God me geholpen.”

Lees verder

Een reactie plaatsen